• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)
| 12.31.69 / 18:00:16 | ": ùðé

÷åðãåí ùçåø

îùä ðëðñ ìáéú îø÷çú åáé÷ù ÷åðãåí ùçåø.
äøå÷ç ùåàì àåúå- ìîä àúä öøéê ÷åðãåí ùçåø?
òåðä ìå îùä- "àðé äåìëú ìðçí àìîðä..."
| 12.31.69 / 18:00:24 | ": promo

áãéçú ÷øù

îùôè ùìà àåîøéí áäìååéä ùì àéùä ùîðä- "÷ùä ìúàø àú âåãì äàáéãä...."
| 12.31.69 / 18:00:24 | ": promo

îä ëåàá ìê?

àéù àçã äåìê ìîøôàä åàåîø ìøåôà- ã"ø ëåàá ìé áëì îéðé î÷åîåú
òðä ìå äã"ø- àæ àì úìê ìî÷åîåú äàìä...

| 12.31.69 / 18:00:28 | ": zigi

äîéìä äàçøåðä

âáø ìçáøå: "àöìéðå ááéú, úîéã àðé àåîø àú äîéìä äàçøåðä."
çáøå: "åîäé äîéìä?"
äâáø: "ñìéçä".
| 12.31.69 / 18:00:26 | ": inbar

úéæäø îáìåðãéðéåú!!!

òéååø àçã îâéò áî÷øä ìáø ùì ðùéí. äåà ùåúä åîùúëø åëèåá ìéáå ááéøä ùåàì á÷åì: "îéùäå øåöä ìùîåò áãéçä îòåìä òì áìåðãéðéåú?".
| 12.31.69 / 18:00:25 | ": inbar

úåìòéí?

ôñéëåìåâ äøàä ìîèåôìå äàìëåäåìéñè ùìå ìîä òìåì ìâøåí àìëåäåì.
äåà äòîéã ùúé ëåñåú, àçú îìàä îéí åäùðééä îìàä áàìëåäåì.

| 12.31.69 / 18:00:25 | ": inbar

ëåøãé? øàù îøåáò?

 
ìîä ìëåøãéí éù øàù îøåáò ? ëé ëùäí ùåúéí îäàñìä ä÷øù ðåôì ìôòîéí.. 
| 12.31.69 / 18:00:08 | ": inbar

   -

, ,

2010 © - ! .
, .