• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: : 0 ": ùðé :

áéøä îåì äéí

: : 0 ": ùðé : 0

äëé îùîéï ùéù!

: : 0 ": promo : 0

÷åðãåí ùçåø

îùä ðëðñ ìáéú îø÷çú åáé÷ù ÷åðãåí ùçåø.
äøå÷ç ùåàì àåúå- ìîä àúä öøéê ÷åðãåí ùçåø?
òåðä ìå îùä- "àðé äåìëú ìðçí àìîðä..."

: : 0 ": promo :

áãéçú ÷øù

îùôè ùìà àåîøéí áäìååéä ùì àéùä ùîðä- "÷ùä ìúàø àú âåãì äàáéãä...."

: : 0 ": promo :

àéù äáøæì!

: : 0 ": promo : 0

îä ëåàá ìê?

àéù àçã äåìê ìîøôàä åàåîø ìøåôà- ã"ø ëåàá ìé áëì îéðé î÷åîåú
òðä ìå äã"ø- àæ àì úìê ìî÷åîåú äàìä...

: : 0 ": zigi :


2010 © - ! .
, .