• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

ìîä îôæøéí öåàä áàåìí áçúåðä âøåæéðéú?

ìîä îôæøéí öåàä áàåìí áçúåðä âøåæéðéú?
ëãéé ìäøçé÷ àú äæáåáéí îäëìä.

: : 0 ": ImmortalKing :

âðáå ìå àú äáéú

: : 0 ": ImmortalKing : 0

îçôù öéôåøéí

: : 0 ": aviram : 0

ìîä ìâøåæéðéí éù øàù ùèåç?

ìîä ìâøåæéðéí éù øàù ùèåç?
ëé ä÷øù ùì äàñìä úîéã ðåôì ìäí òì äøàù áæîï ùäí ùåúéí.

: : 0 ": ImmortalKing :

÷ðéáì îåöà àú àéùúå îúä.

÷ðéáì îâéò äáéúä åøåàä àú àéùúå îúä. äåà àëì ú'ìá, çèó ùå÷, úôñ ú'øâìééí åáøç.

: : 4 ": 4212 :

ëìá çúéê

: : 0 ": 4212 : 0

ùìà éâîø äðééø

: : 0 ": aviram : 0

éâàì ùéìåï

ùàìä: îä òåùä éâàì ùéìåï áçãø ëåùø? úùåáä: îúéçåú!

: : 0 ": 2665 :


2010 © - ! .
, .