• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

äìååéåú î÷öåòéåú

÷øãéåìåâ ðôèø åæëä ìè÷ñ ÷áåøä îôåàø: ìá òð÷ îëåñä áôøçéí òîã îàçåøé äàøåï áîùê ëì äè÷ñ. ìàçø úôéìú äàùëáä ðôúç äìá åäàøåï äúâìâì ôðéîä. äìá ä

: : 5 ": 2665 :

ëéñà ÷èï

: : 0 ": 2665 : 0

ëìá ðåôì

: : 0 ": aviram : 0

úåëé ôä âãåì

àéùä àçú äìëä ìöòø áòìé çééí ìàîõ úåëé. àéï áòéåú, àåîø ìä äòåáã, áãéå÷ äáéàå ìðå úåëé ìàéîåõ, àáì äáéú ä÷åãí ùìå äéä áéú æåðåú. áñãø, çåùáú

: : 1 ": 2665 :

÷öú öôåó áùáéì áãéçä

éùøàìé, òøáé, úéîðé, òéø÷é, ñéðé, éôðé, àðâìé, öøôúé, äåìðãé åáìâé èñéí áîèåñ. ôúàåí äéùøàìé àåîø: úâéãå àðçðå ìà ÷öú éåúø îãé áéùáéì áãéçä àçú?

: : 2 ": 2665 :

ëìá îùúæó

: : 0 ": 2665 : 0

àåâø îìçîä

: : 0 ": aviram : 0

öðéçä

3 àðùéí âåîøéí ÷åøñ öðéçä. éåí ìîåçåøú éù éåí ôúåç ìäåøéí. ùìåùú äàðùéí ùâîøå àú ä÷åøñ òåîãéí ìöðåç. äøàùåï öåðç àîà ùìå îúôàìú åàåîøú"úéøàå

: : 3 ": 3049 :


2010 © - ! .
, .