• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

àåðéáøñéèä ôøåôñåø öøôú

úìîéãåú ùìîãå áàåðéáøñéèä éùáå åãéáøå áðéäï òì äôøåôñåø ùëì äæîï îãáø áâñåú, åäçìéèå ùáôòí äáàä ùäåà éãáø áöåøä âñä äï é÷åîå åéòæáå àú äëéú

: : 3 ": 2665 :

àåâø øå÷ã

: : 0 ": 2665 : 0

àåôðåòï

: : 0 ": aviram : 0

äîøåõ

àéæä àéùä àçú ðú÷òä òí äàåèå áãøê òëùéå ëîå ëì äéùøàìéí ëì äâáøéí òöøå ìä ø÷ áùáéì ñéáä àçú á÷éöåø äéà éùáä åçéëúä åáðúéí àéæä 50 àéù îèôìé

: : 3 ": 1859 :

äöãé÷

öãé÷ àçã äéä ëì ëê éùø åèåá ùàìåäéí äçìéè ìâîåì ìå. ðâìä àìéå àìåäéí åàîø ìå: "òì äúðäâåúê äèåáä àðé øåöä ìâîåì ìê, éù ìê îùàìä àçú. á÷ù åàòðä ì

: : 1 ": 1859 :

ñåôø ëìá

: : 0 ": 1859 : 0

äôéøàè

ôéøàè àçã ðëðñ ìôàá. äáøîï äîåôúò ôåðä àìéå: "äéé, ìà øàéúé àåúê äøáä îàåã æîï, îä ÷åøä àéúê? àúä ðøàä òì äôðéí!". òåðä äôéøàè: "îä æàú àåîøú, àð

: : 2 ": 1859 :


2010 © - ! .
, .