• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

öééø îéìéãä

äîåøä ðëðñú ìëéúä åøåàä ùèø ùì 100 ù÷ì òì øéöôú äëéúä àáì ëùäéà îðñä ìäøéí àú äùèø äéà øåàä ùæä ø÷ öéåø. ùåàìú áòöáéí, "îé öééø àú æä?" ÷í àçã

: : 3 ": 1859 :

îåëï ìîìçîä

: : 0 ": 1859 : 0

: : ": :

äàçéí äèéôù åäçëí

èîôù åçëí àçéí îùç÷éí ãî÷ä äèéôù îðöç àæ äçëí àåîø ìå æéï äèéôù ùåàì àú àéîà ùìå îäå æéï äéà òåðä îëðñééí.áîùç÷ äùðé äèéôù îðöç ùåá äçëí î

: : 3 ": 2090 :

3 îùåâòéí øåöéí ìáøåç

3 îùåâòéí øåöéí ìáøåç îäáéú îùåâòéí àæ äøàùåï àåîø áåà ðçôåø îúçú ìâãø äîåâò äùðé àåîø îä ôúàåí æä îñåëï äùðé àåîø áåà ðèôñ îòì äâãø äøàùåï à

: : 4 ": 1166 :

: : ": 1166 :

: : ": :

àéîà ù'ê ëì ëê...

àéîà ù'ê ëì ëê ãôå÷ä ùäéà îù÷ä ú'ôøç ùì äICQ.

: : 1 ": 512 :


2010 © - ! .
, .