• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

àéîà ù'ê ëì ëê...

ñáà ù'ê ëì ëê æ÷ï, ùëùäåà îôìéõ éåöà àá÷.

: : 1 ": 512 :

: : ": 512 :

: : ": :

àéîà ù'ê ëì ëê...

àéîà ù'ê ëì ëê ùîðä, ùëùùîéí ìä 'H' òì äçåìöä îñå÷éí ðåçúéí.


: : 0 ": 512 :

èééñ ùîøâéò àú äðåñòéí

îèåñ àçã äçì ìøòåã áàîöò äèéñä åðåñòéå ðëðñå ìôàðé÷ä åäçìå ìöòå÷ åìöøåç.

áëãé ìäøâéò àåúí äçì äèé

: : 3 ": 1 :

: : ": 1 :

: : ": :

àéê çåöéí ðäø?

àãí ðùàø ú÷åò ìáã îåì ðäø åòìéå ìòáåø àåúå áàîöò äéòø.
àéê éòùä æàú?

úùåáä:
éùúîù á÷øù ùì áãéçú ä÷øù.

: : 3 ": 512 :


2010 © - ! .
, .