• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

òùéú ôéôé? å÷÷é?

çåìä ðëðñ ìîøôàú äçåìä åùåàì:"ã"ø, ã"ø, éù ìé áòéä!"
ã"ø:"ëï àãåðé, îä äáòéä?"
çåìä:"àðé îùúéï áîéèä áìéìä!"
ã"ø:"åàéê æä ÷åøä, àãåðé?"

: : 0 ": 512 :

: : ": 512 :

: : ": :

äîãøâåú î÷åì÷ìåú?

ùðé îùåâòéí ðôâùéí ìéã äîòìéú.
ùåàì äîùåâò àú çáøå:"úâéã, ìîä àúä ìà òåìä áîãøâåú?"
òåðä ìå äîùåâò:"ëé äï äú÷ì÷ìå."

: : 3 ": 512 :

àéù åöôøãò

àéæä áï àãí àçã ðëðñ òí öôøãò òì äøàù ìøåôà, äøåôà îñúëì òìéå åëòáåø ùúé ã÷åú ùäàãåï ìà àåîø ëìåí, äøåôà ùåàì àåúå, ëï, áîä àðé éëåì ìòæåø ìê ?

: : 3 ": 18 :

: : ": 18 :

: : ": :

àéê îúçéìéí ñôøé áéùåì àöì òîéí àçøéí

* ñôø áéùåì øåñé îúçéì áîéìéí - "úåñéôé ëåñ ååã÷ä..."

* ñôø áéùåì øåîðé îúçéì áîéìéí - "úâðáé 3 áéöéí, úâðáé ëåñ çìá..."

* ñôø

: : 4 ": 18 :


2010 © - ! .
, .