• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

îåçîã åñòéã

îåçîã ðëðñ ìúåê àåðéáøñéèä éå÷øúéú áàøõ, åøåàä àú çáøå äèåá ùìà äúøàå äøáä ùðéí ñòéã òåîã ùí áôðéí, åàåîø ìå ìà éãòúé ùàúä áàåðéáøñéèä, ëîä

: : 4 ": 18 :

: : ": 18 :

: : ": :

îùä øáðå

àéê éåãòéí ùìà äéä ãàåãåøðè áú÷åôú îùä ? ìôé äëúåá : "åéøí îùä àú éãéå åéîåúå äòîì÷éí !"

: : 1 ": 18 :

ùìåùä öééãéí

ùìåùä öééãéí éåöàéí ìîñò öééã áéçã òí äëìáéí ùìäí åëì àçã îäí îðñä ìäùååéõ áëìá ùìå, äøàùåï îñôø ùéåí àçã äåà ùëç àú äëãåøéí ááéú ðúï ìëìá

: : 0 ": 18 :

: : ": 18 :

: : ": :

äòøáé åäîðë"ì

òøáé îâéò ìîùøã îùôèéí îëåáã áúì àáéá, åðéâù ìîðë"ì åàåîø ìå áøàéåï ùäåà ÷éáìú úåàø áäöèééðåú ùì ôøåôñåø áàåðéáøñéèú äååàøã, àåîø ìå äîðë"ì

: : 0 ": 18 :


2010 © - ! .
, .