• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

ùçåøä çåîä åáìåðãéðéú

ôòí äéå 3 éìãåú áúéëåï àçú òí ùéòø ùçåø äùðéä òí ùéòø çåí åäùìéùéú áìåðãéðéú. éåí àçã ëùäéä ìîðäìú éåí çåôùé äçìéèå äéìãåú ìäáøéæ îáéú ñôø

: : 4 ": 18 :

: : ": 18 :

: : ": :

öá åàøðá

àøðá øàä öá áìé ùøéåï, äàøðá ùåàì àú äöá "ìîä àéï ìê ùøéåï?" äöá òðä ìå "áøçúé îäáéú".

: : 0 ": 18 :

ùðé áìåðãéðéåú

ùðé áìåðãéðéåú ðåñòåú áîùàéú áâåáä 3 îèø, åàæ éù îåìí îòáø úú ÷ø÷òé àáì øùåí ùîåúø ìòáåø ø÷ îúçú ì2 îèø, àæ äáìåðãéðéú äéñúëìä îäçìåï åàîøä

: : 0 ": 18 :

: : ": 18 :

: : ": :

àãåí

ãåã ìåé îùç÷ ááéú ùìå ôéôà àìôééí, î÷áì ëøèéñ àãåí åéåîééí îúååëç òí äùåôè

: : 0 ": 1 :


2010 © - ! .
, .