• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

ñòøä

ùøåï, ôøñ, áø÷, áéáé, ãåã ìåé, ìéîåø ìéáðú åòåã îñôø ùøéí ùèéí áàåðééä, åìôúò éù ñòøä òð÷éú åëåìí èåáòéí, îé ðéöì ? òúéã äîãéðä

: : 0 ": 1 :

: : ": 1 :

: : ": :

ãéàåãåøðè

ìîä àùúå ùì òøôàú ìà ùîä ãéàåãåøðè ? ëãé ìäøçé÷ îîðä éúåùéí

: : 0 ": 1 :

îòìåú

àéæä î÷åí äëé ÷ø áëì äòåìí ? áëðñú, éù ùí îéðåñ 120 îòìåú.

: : 0 ": 1 :

: : ": 1 :

: : ": :

áððä

ìîä îåðé÷ä ìà àåëìú òëùéå áððä ? ëé äéà ìà îåöàú àú äøåëñï !

: : 0 ": 1 :


2010 © - ! .
, .