• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

äîéìä äàçøåðä

âáø ìçáøå: "àöìéðå ááéú, úîéã àðé àåîø àú äîéìä äàçøåðä."
çáøå: "åîäé äîéìä?"
äâáø: "ñìéçä".

: : 0 ": inbar :

ëìá îàåìó

: : 0 ": inbar : 0

àù

: : 0 ": aviram : 0

úéæäø îáìåðãéðéåú!!!

òéååø àçã îâéò áî÷øä ìáø ùì ðùéí. äåà ùåúä åîùúëø åëèåá ìéáå ááéøä ùåàì á÷åì: "îéùäå øåöä ìùîåò áãéçä îòåìä òì áìåðãéðéåú?".
äàéùä

: : 0 ": inbar :

úåìòéí?

ôñéëåìåâ äøàä ìîèåôìå äàìëåäåìéñè ùìå ìîä òìåì ìâøåí àìëåäåì.
äåà äòîéã ùúé ëåñåú, àçú îìàä îéí åäùðééä îìàä áàìëåäåì.
ëùäëðéñ

: : 0 ": inbar :

èøîô òã äáéú

: : 0 ": aviram : 0

ëåøãé? øàù îøåáò?

 
ìîä ìëåøãéí éù øàù îøåáò ? ëé ëùäí ùåúéí îäàñìä ä÷øù ðåôì ìôòîéí.. 

: : 0 ": inbar :


2010 © - ! .
, .