• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

äòåæøú ùì ùøä

 
 
òåæøú äáéú ùì ùøä ðúðéäå îð÷ä ááéú ùìäí åùåàìú àú ùøä : àéôä äñîøèåè øéöôä ? àæ ùøä òåðä ìä : äåà ðñò ìðàåí áëðñú.. 

: : 0 ": inbar :

éùø ìáéöéí

: : 0 ": aviram : 0

îçîí àú äìá

 
 
æ÷ï áùí ùàåìé åàùúå äæ÷ðä éåùáéí áàøåçä ááéú àáåú, ùðéäí ìáã áîøôñú áéúí, áòøá òøá øåîðèé îìà ëåëáéí, ëàùø îùá øåç 

: : 0 ": inbar :

àðâìé, øåîðé åéùøàìé èñéí áîèåñ

àðâìé, øåîðé åéùøàìé èñéí áîèåñ. äàðâìé îåöéà àú äéã îäçìåï åàåîø: àðçðå îòì àðâìéä. äéùøàìé åäøåîðé ùåàìéí:àéê àúä éåãò? äàðâìé òåðä: ëé éåø

: : 0 ": inbar :

øåðé åøåðìàãå

: : 0 ": inbar : 0

àéæä çéîåí!

: : 0 ": aviram : 0

àá÷ä ðâã âåøéìåú

îùåâò àçã îèééì áøçåá åîôæø àá÷ä ëì ùäé. òáø á÷øáä ùåèø åùåàì àåúå: îä æä, ìîä àúä îôæø àú  àá÷ä äæàú? äîùåâò òåðä: æàú àá÷ä îéåçãú  ðâã âå

: : 0 ": inbar :


2010 © - ! .
, .