• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 2


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

àéôä äéà?!

ùçåøä åáìåðãéðéú îèééìåú ìäï áøçåá. äùçåøä àåîøú ìáìåðãéðéú úøàé öéôåø îúä! äáìåðãéðéú îñúëìú ìùîééí åàåîøú àéôä àéôä äéà?!?! 

: : 0 ": òðáø :

ðåúï áøàù

: : 0 ": òðáø : 0

îùúéï òì äçééì

: : 0 ": aviram : 0

àéï òì áìåðãéðéåú

ùúé áìåðãéðéåú éåùáåú ááéú ÷ôä åîðäìåú ùéçä
áìåðãéðéú àçú àåîøú ìáìåðãéðéú äùðéä , àí úöìéçé ìðçù ëîä ù÷ìéí éù ìé áéã àðé àúï ìê àú ùìåù

: : 0 ": òðáø :

ìáëåú àå ìùúåú?

àéùä öòéøä éåùáú áøçáú äëåúì äîòøáé îúôììú åáåëä ëé áòìä ðôèø
äéà éåùáú ùí ùòåú åáåëä
ìàçø îñôø ùòåú äéà ðäééú öîàä îäáëé, àæ äé

: : 0 ": inbar :

çîåúé ùåøèú

ùàåìé îèééì áøçåá, åøåàä òí òîåñ òåáø ìéãå îìà ùøéèåú, åùåàì àåúå îä ÷øä ìê ? òåðä ìå òîåñ äéåí ÷áøúé àú çîåúé, àáì îàéôä ëì äùøéèåú ? àåîø ì

: : 0 ": inbar :


2010 © - ! .
, .