• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

îä æä ñáúà ñåîìéú?

îä æä ñáúà ñåîìéú?

î÷åôìú

: : 0 ": øå÷é :

øòá

: : 0 ": øå÷é : 0

ùîåø îøç÷

: : 0 ": aviram : 0

áéøä ðùø

ðùø àçã áà ìîñòãä åáé÷ù ìùúåú áéøä.
àîø ìå äîìöø: "àúä éåãò ùéù áéøä òì ùîê?"
äðùø äñúëì òìéå åàîø: "áàîú? àó ôòí ìà ùîòúé òì áéøä ðçåí..."

: : 0 ": aviram :

äéôä åäçéä

ìîä àìåäéí áøà àú äàùä éôä? ëãé ùäâáø éàäá àåúä...
åìîä äåà áøà àåúä èéôùä? ëãé ùäéà úàäá ú'âáø...

: : 0 ": aviram :

úéðå÷ áàøâæ

: : 0 ": aviram : 0

òí éùøàì çé

: : 0 ": aviram : 0

éäåãé åðåöøé

äåãé åðåöøé ðéôâùå.äðåöøé ùàì àú äéäåãé:"úâéã àéê æä ùàúí çëîéí?" äéäåãé òðä:"æä ëé àðçðå àåëìéí øàù ùì ãâ." åäéäåãé äåöéà øàù ùì ãâ åäúçéì ìà

: : 0 ": aviram :


2010 © - ! .
, .