• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

áòìé çééí » îçùá

ðùåé áï 30 ùåîò ãôé÷åú áãìú, äåà ðéâù, ôåúç àú äãìú åøåàä çáø ùäéä ìå áöáà åìà ðôâùå ëáø 10 ùðéí åàéúå ëìá, ùðéäí éùáå åöç÷å åñéôøå àçã ìùðé ëì î

: : 0 ": 2665 :

àáï ìçéæåé

: : 0 ": 2665 : 0

ñåôø ëìáéí

: : 0 ": aviram : 0

ðôéìú äáððä

àéù àçã äìê äìê äìê äçìé÷ òì äáððä åðôì

: : 0 ": ù÷ã :

çééí

çééí çåæø îäîìçîä ëùäåà çñø àú éã éîéðå ùðàáãä á÷øáåú, äåà îøâéù øò îàåã åìáñåó ëòáøå éîéí àçãéí äåà îçìéè ìäúàáã åòåìä òì ââ áðééï áï 7 ÷åî

: : 0 ": aviram :

ðçù îé

: : 0 ": aviram : 0

ìâå îèøé÷ñ

: : 0 ": aviram : 0

áâãú áé äôòí?

çéå ìäí áàåùø åòåùø, æåâ öòéø, áòì ùðé áðåú îãäéîåú áéåôéï.
éåí àçã äçìéè äáòì ëé äåà øåöä éìã. áï!
äáòì åäàéùä ðëðñå ìôòåìä åìàçø 9 çåã

: : 0 ": 512 :


2010 © - ! .
, .