• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

áãéçä òì çîñ îöçé÷ä ççç

) àéæä áðàãí àçã îçìéè ùäåà øåöä ìäéúàáã äåà äåìê ìøàù äçîàñ àåîø ìå àðé øåöä ìäéúàáã øàù äçîñ àåîø ìå ìê ìî÷åí òí äøáä àðùéí äáðàãí îâéò ì

: : 1 ": 3866 :

àåâø îúàîï

: : 0 ": 3866 : 0

ëìá îéøåöéí

: : 0 ": aviram : 0

äîô÷ç

àéæä îô÷ç îâéò îîùøã äçéðåê ìáãé÷ä äåà ðéëðñ ìàçú äëéúåú åäëéúä ùäåà ðéëðñ àìééä øåòùú îîù çæ÷ äåà äåöéà ðòø àçã ùäéä äëé âáåää îéëåìí åãéá

: : 2 ": 3866 :

3 òèìôéí îúòøáéí îé é÷ç äëé äøáä ãí

3 òèìôéí îúòøáéí îé é÷ç äëé äøáä ãí òèìó øàùåï éåöà çåæø ëì äçåìöä ùìå ãí äòèìôéí ùåàìéí àåúå îàéôä ëì äãí äæä??? äåà òåðä:øåàéí àú äòîåã äæä î

: : 0 ": 3866 :

ùéúåó ôòåìä

: : 0 ": 3866 : 0

çúåì åòëáø

: : 0 ": aviram : 0

äàéù ùø÷ã

éåí àçã ìàéù äéä ùøéø äåà èñ ìöøôú àëìå ùúå ðäðå ùçæøå àùúå ääéúä âáø ùòùúä øé÷åãé ùéîôåðæä åáòìä ùäéä ìå çæééä äéä øå÷ã ììà äôñ÷ä éåí àçã äç

: : 0 ": 4964 :


2010 © - ! .
, .