• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

ùðé îùåâòéí åàåôðåò

òì îä ùðé îùåâòéí øáéí ùäí ðåñòéí áàåôðåò? îé éùá ìéã äçìåï!

: : 5 ": 4867 :

îð÷ä øçåáåú

: : 0 ": 4867 : 0

áéöéí

: : 0 ": aviram : 0

éøéãä áðåùà àîùê

àéîùê îæ÷éøä ìé àú äëôø, äéà ãåîä ìòæ!

: : 0 ": 4649 :

àéîùê

ìàîà ùìê éù éåôé èøåôé äéà ãåîä ìàððñ!

 

: : 0 ": 4649 :

àììä éí

: : 0 ": 4649 : 0

úàåðä áëáéù

ááå÷ø àçã ÷øúä úàåðú ãøëéí áàîöò ëáéù îäéø, äøáä îëåðéåú ùòáøå áî÷åí ðòöøå ìäñúëì åäøáä àðùéí ùäéå ùí éöàå îäîëåðéåú åä÷éôå àú æéøú äàéøåò,

: : 4 ": 2665 :


2010 © - ! .
, .