• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:


:

áéøä îåì äéí


: 0 " promo

:

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä?

(: 16/05/12)

îä îùåúó ìîùä ÷öá åìçééì ùéöà äáéúä? - ùðéäí òìå òì à'! :)

: 0 " ùðé:

îúé ìàçøåðä ñéôøú áãéçä èåáä?

+
+ : 242


:
  • |
  • |
  • |
  • |

îçùá

ðùåé áï 30 ùåîò ãôé÷åú áãìú, äåà ðéâù, ôåúç àú äãìú åøåàä çáø ùäéä ìå áöáà åìà ðôâùå ëáø 10 ùðéí åàéúå ëìá, ùðéäí éùáå åöç÷å åñéôøå àçã ìùðé ëì î

: : 3 ": 2665 :

ñåñ òí öîåú

: : 0 ": 2665 : 0

ëìá éí

: : 0 ": aviram : 0

äçééì åäãåñ-îé îøùú àú îé

çééì åãåñ òåîãéí áèøîôéàãä áùòú ìéìä îàåçøú, äú÷åôä äééúä ú÷åôú çåøó åä÷åø áçåõ äéä òæ, âùí çæ÷ äúçéì åâí øåçåú, ìôúò äâéçä îëåðéú îùåí î÷

: : 3 ": 4271 :

äáï ùì äçîåø

ááå÷ø àçã ÷øúä úàåðú ãøëéí áàîöò ëáéù îäéø, äøáä îëåðéåú ùòáøå áî÷åí ðòöøå ìäñúëì åäøáä àðùéí ùäéå ùí éöàå îäîëåðéåú åä÷éôå àú æéøú äàéøåò,

: : 1 ": 4271 :

îèàì

: : 0 ": 4271 : 0

÷øá àåëì

: : 0 ": aviram : 0

àåìîøè ááéú îùåâòéí.

àåìîøè òøê áé÷åø ááéú îùåâòéí.
ðéâù ìàçã äîùåâòéí åàîø:
"ùìåí ìê, àðé øàù äîîùìä!"
äîùåâò îñúëì òìéå åàåîø:
"æä áñãø, â

: : 4 ": ImmortalKing :


2010 © - ! .
, .