• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:


ãåã ìåé (3)

àùúå ùì ãåã ìåé øåàä àåúå îöãéò ìî÷øø äçãù ùìäí åùåàìú àåúå ìîä àúä îöáéò ìå, àæ ãåã òåðä ìä : îä àúä øåöä æä âðøì àì÷èøé÷ !


: 04.23.08 / 05:49:07 :: : 1
áéáé (0)
àéôä äëé ÷ø ìùéí áéöéí ? îúçú ìáéáé, ëé äí îúçú ìàôñ !
: 04.23.08 / 05:50:21 :: : 1

îä ëåàá ìê?

: 12.31.69 / 18:00:28 :: ": :: : ÷øù

àéù àçã äåìê ìîøôàä åàåîø ìøåôà- ã"ø ëåàá ìé áëì îéðé î÷åîåú
òðä ìå äã"ø- àæ àì úìê ìî÷åîåú äàìä...


: ( " 23 )    |    :

(" 0 ) :

2010 © - ! .
, .