• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:


ãåã ìåé (3)

àùúå ùì ãåã ìåé øåàä àåúå îöãéò ìî÷øø äçãù ùìäí åùåàìú àåúå ìîä àúä îöáéò ìå, àæ ãåã òåðä ìä : îä àúä øåöä æä âðøì àì÷èøé÷ !


: 04.23.08 / 05:49:07 :: : 1
áéáé (0)
àéôä äëé ÷ø ìùéí áéöéí ? îúçú ìáéáé, ëé äí îúçú ìàôñ !
: 04.23.08 / 05:50:21 :: : 1

÷åðãåí ùçåø

: 12.31.69 / 18:00:24 :: ": :: :
îùä ðëðñ ìáéú îø÷çú åáé÷ù ÷åðãåí ùçåø.
äøå÷ç ùåàì àåúå- ìîä àúä öøéê ÷åðãåí ùçåø?
òåðä ìå îùä- "àðé äåìëú ìðçí àìîðä..."

: ( " 23 )    |    :

(" 0 ) :

2010 © - ! .
, .